Toetsen en advisering VO

 

Op onze school beiden wij een breed onderwijs waarin wij naast taal, rekenen en alle andere vakken onze leerlingen ook heel veel andere vaardigheden bij brengen. Vakken en vaardigheden waarvan wij van mening zijn dat ze minstens net zo belangrijk zijn om later als volwassen wereldburger op een goede manier te functioneren in de maatschappij.

Binnen het Nederlandse onderwijssysteem worden de ontwikkelingen van leerlingen met name gevolgd door de ontwikkelingen op het gebied van taal en rekenen te monitoren en het onderwijs daar op af te stemmen. Als school zijn wij dan ook verplicht om die ontwikkelingen op het gebied van taal en rekenen regelmatig te toetsen en de resultaten daarvan vast te leggen in ons leerlingvolgsysteem.

Op onze school toetsen wij onze leerlingen (zoals op de meeste scholen in Nederland) 2x per jaar d.m.v. de CITO M-toetsen en de CITO E-toetsen. Dit zijn wezenlijk andere toetsen dan de Centrale (CITO) Eindtoets. Als wij leerlingen toetsen, dan vinden wij het niet belangrijk hoe leerlingen scoren ten opzichte van elkaar of ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Wij vinden het belangrijk dat de leerling over het afgelopen halfjaar laten zien dat ze voldoende gegroeid zijn en zich voldoende ontwikkeld hebben. Wat dan ‘voldoende’ is, is voor elk kind anders. Wij proberen ons onderwijs zodanig af te stemmen op de behoefte van het kind dat elk kind zich minimaal kan ontwikkelen in het naar het niveau en in tempo dat bij hem of haar past. De CITO M- en E-toetsen uit ons leerlingvolgsysteem zijn heel geschikt om dat te volgen.

Uiteindelijk is ons doel om elke leerling voor te bereiden voor de school voor voortgezet onderwijs (VO) de bij hem of haar past. De adviezen die wij daarvoor uitbrengen zijn met name gebaseerd op de totale ontwikkeling van de leerlingen gedurende de gehele schoolperiode. Daarbij kijken we dan naar de leerling als persoon en niet alleen de ontwikkeling op het gebied van taal en rekenen. In Nederland zijn alle scholen verplicht om in groep 8 de Centrale Eindtoets te doen. Wij doen de toets van CITO.

De resultaten van de Centrale Eindtoets alsmede de schooladviezen die wij geven zijn al jaren terug te vinden op de website scholen op de kaart:  www.scholenopdekaart.nl. Wij zijn tevreden over onze resultaten en het uitstroomprofiel. NIET omdat ze al jaren (ruim)boven het landelijk gemiddelde zijn. WEL omdat wij van mening zijn dat ze in lijn zijn met wat wij van onze leerlingen verwachten en omdat gebleken is dat ruim 90% van de adviezen die wij geven juist blijken te zijn.