Ouderbetrokkenheid

Wederzijdse betrokkenheid en aanzetten tot dialoog is belangrijk, wij als school en ouders hebben elkaar nodig bij de opvoeding en het onderwijs. Samen moeten we zorgen voor optimale omstandigheden voor de ontwikkeling van het kind. Een hoge ouderbetrokkenheid heeft een positieve invloed op het kind.

Ouders kunnen op verschillende manieren hun betrokkenheid bij school laten zien. We denken aan klassenouders, luizenmoeders, hulpouders bij activiteiten, een bijdrage leveren aan de Talent Ateliers, deelname in de ouderraad (OR) of de medezeggenschapsraad (MR), etc.

Ouders die de schoolsituatie kennen, die op de hoogte blijven van de voortgang van het kind, kunnen beter meedenken en meepraten over actuele schoolzaken. We streven naar een persoonlijke benadering en een laagdrempelige communicatie en informatiestroom tussen ouders en leerkrachten.