Samen in gesprek

Kind- en driehoeksgesprekken


Kinderen mogen meedenken maar ook meepraten. Op de Esch houden we gesprekken met leerlingen en hun ouders. We praten niet over, maar met de kinderen. Het hele jaar door vinden er verschillende van dit soort driehoeksgesprekken plaats. De inhoud en het doel variëren door het jaar heen.

Kindgesprekken

Kindgesprekken zijn korte individuele gesprekken tussen leerkracht en kind. Het gaat over de voortgang en de ontwikkeling op school, maar ook over welzijn en gevoel. Zo houden we continu een vinger aan de pols. In deze gesprekken bepalen we ook de doelen voor de komende tijd.

Start- of ambitiegesprek

Het start- of ambitiegesprek is het eerste driehoeksgesprek in de jaarcyclus. Dit gesprek is in eerste instantie een kennismaking tussen leerkracht en ouders. Een mooi moment om de verwachtingen naar elkaar uit te spreken. In dit gesprek gaan we ook doelen bepalen voor het nieuwe schooljaar. De startgesprekken zijn voor alle kinderen.

Voortgangs- en rapportgesprekken

Tijdens het schooljaar bespreken we samen met ouders en leerling regelmatig de voortgang. Het gaat dan om de schoolprestaties op cognitief gebied. Hoe gaat het leren en hoe ontwikkelt het kind zich? We praten ook over het welzijn. Is iemand gelukkig op school? Kan hij zijn draai vinden? Daarnaast bespreken we de sociale ontwikkeling en andere relevante zaken. Natuurlijk zit het kind er gewoon bij. Dat past bij het beleid op De Esch: wij praten niet over maar met kinderen.

Bij de voortgangsgesprekken hebben we het over de persoonlijke ambities en doelen. Zijn ze gehaald? En zo nee, waarom niet? Misschien moeten ze aangepast worden. In ieder geval gaan we kijken hoe het proces is verlopen en wat de volgende keer beter kan. Daar leren we samen van.

Afsluitend gesprek

Aan het eind van het schooljaar kijken we samen terug op het afgelopen jaar. We evalueren wat er van de ambities terecht is gekomen. Samen bespreken welke informatie van belang is voor de overdracht naar de nieuwe groepsleerkracht voor het volgende schooljaar.

Adviesgesprekken Voortgezet Onderwijs

In groep acht krijgen we te maken met een belangrijk keuzemoment. Op welke voortgezet onderwijs school past een leerling het best? Daarbij gaan we niet over een nacht ijs. Het hele team wordt betrokken bij een schooladvies. Zo wordt het advies door meerdere leerkrachten gevormd en geeft het een nog beter beeld. Samen met de ouders en de leerling bespreken we het advies. Natuurlijk is er ruimte om er samen over te sparren.